CFSv2 forecast seasonal SM anomalies

ICs: 20170305 - 20170315

AMJ 2017
JAS 2017
MJJ 2017
ASO 2017
JJA 2017
SON 2017