CFSv2 forecast seasonal z700 anomalies

ICs: 20171217 - 20171227

FMA 2018
MJJ 2018
MAM 2018
JJA 2018
AMJ 2018
JAS 2018