CFSv2 forecast seasonal z200 anomalies

ICs: 20181220 - 20181230

FMA 2019
MJJ 2019
MAM 2019
JJA 2019
AMJ 2019
JAS 2019