CFSv2 forecast seasonal Prec anomalies

ICs: 20180208 - 20180218

MAM 2018
JJA 2018
AMJ 2018
JAS 2018
MJJ 2018
ASO 2018